Kannon com touro_40.jpg (4747 bytes)                       Kannon sobre o touro