A-1. - Livros editados até 1955

Myonichi no ijutsu Medicina para o amanhã Tokyo Takeshi Shiozawa 1942-43 951 pp + xx (3 vols.)
WB01512_.gif (115 bytes) Tenguku no fukuin O Evangelho de Deus Tokyo Katsuyuki Sakai 1947 409 pp + xiv
Shinko zatsuwa Ensaios sobre a Fé Tokyo Nohon Kannon Kyodan 1949 106 pp + vi
Reikai sodan Noções do mundo espiritual Atami, Shizuoka pref. Nijusseiki Shuppan Insatsu Goshigaisha 1949 77 pp
Jikan zuidan Reflexões Variadas Atami Nijusseiki Shuppan Insatsu Goshigaisha 1949 76 pp
Kiseki monogatari História dos Milagres Atami Nijusseiki Shuppan Insatsu Goshigaisha 1949 78 pp
WB01512_.gif (115 bytes) Akemaro Kin'eishu Poemas selecionados de Akemaro Odawara, Kanagawa pref. Nihon Miroku Kyokai 1949 86 pp
Hikari e no miti O caminho para a Luz Odawara Nihon Miroku Kyokai 1949 69 pp
WB01512_.gif (115 bytes) Yama to mizu Montanha e rio Tokyo Kaichiro Kosaka 1950 301 pp + viii
Shinji no Kenkoho Uma abordagem divinamente inspirada para a saúde Tokyo Kyusei Shimbunsha 1950 72 pp
Sekai Meshiyakyo hayawakari Uma introdução para Sekai Meshiyakyo Tokyo Eikosha 1950 57 pp
Shizen nohoo Kaisetsu Notas sobre agricultura pura Tokyo Eikosha 1951 63 pp
(edição revisada e ampliada) Atami Sekai Meshiyakyo Shuppanbu 1953 236 pp + viii
Sanka-shu Antologia de Hinos Atami Sekai Meshiyakyo Shuppanbu 1951 107 pp + iv
Kekkaku shinko ryoho Cura espiritual da tuberculose Atami Sekai Meshiyakyo Shuppanbu 1952 235 pp + iv
Sekai Meshiyakyo kiseiki-shu Os trabalhos milagrosos de Deus Atami Sekai Meshiyakyo Shuppanbu 1953 300 pp + xi
(edição revisada) 1954 302 pp + xi
Goshinsho: Shukyo-hen Ensaios sobre a religião Atami Sekai Meshiyakyo Shuppanbu 1954 520 pp + x
Sekai Meshiyakyo seiten: Geijutsu-hen, shakai-hen Ensaios sobre arte e sociedade Atami Sekai Meshiyakyo Shuppanbu 1955 318 pp + vii
WB01512_.gif (115 bytes) Amerika wo Sukuu Salvar os Estados Unidos . . . .
WB01512_.gif (115 bytes) Bunmei no Soozoo A Criação da Civilização Principal Obra, ainda não publicada

WB01343_.gif (599 bytes)                                           www.meishusama.org